اسپان (100%پلیستر) ویسکوز اوپن ویسکوز رینگ پلیستر ویسکوز کش / لاکرا اف دی وای - FDY

1398/07/18

🌀 #اف_دی_وای #FDY

🔸40/24     👈 24,000 مات 🇮🇷 + مدت

🔸40/24     👈 26,900 مات و براق 🇨🇳 + مدت
‌🔸50/24     👈 23,000 مات 🇮🇷 + مدت
🔸50/36     👈 23,000 مات 🇮🇷 + مدت
🔸50/24     👈 24,200 مات 🇨🇳 + مدت

🔸75/36     👈 21,900 مات 🇮🇷 + مدت

🔸75/36     👈 21,900 براق 🇮🇷 + مدت

🔸75/72     👈 20,900 مات 🇮🇷 + مدت

🔸75/144   👈 22,300 مات 🇮🇷 + مدت

🔸100/36   👈 21,000 مات 🇮🇷 + مدت

🔸100/192 👈 22,500 مات 🇮🇷 + مدت

دی تی وای - DTY ای تی وای - ATY مونو فلامنت پلیستر پنبه پنبه اوپن پنبه رینگ و شانه
اسپان (100%پلیستر) ویسکوز اوپن ویسکوز رینگ پلیستر ویسکوز کش / لاکرا اف دی وای - FDY دی تی وای - DTY ای تی وای - ATY مونو فلامنت پلیستر پنبه پنبه اوپن پنبه رینگ و شانه