۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری در برنامه هفتم

اخبار صنعت-جمشید الری: صنعت نساجی و پوشاک عامل توسعه اقتصادی در کشورهایی چون هند، ویتنام، بنگالدش و پاکستان بوده است. این اهمیت به حدی است که کشوری مانند چین از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ بیش از ۴۰۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب شده را به این صنعت اختصاص داد. همچنین این صنعت بیش از ۴۰ درصد اشتغال صنعتی و صادرات پاکستان و بیش از ۱۸ درصد از کل سهم صادرات ترکیه که حدود ۳۴ میلیارد دالر می شود را تصاحب کرده است. آنگونه که آمارها نشان می دهد، در حال حاضر بازار جهانی خرده فروشی لباس، ساالنه ارزشی حدود ۳۴ تریلیون دالر دارد. از سویی دیگر ساالنه مقادیر بسیار باالیی پوشاک از سوی کمپانی های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می شود که بر اساس تخمین ها، تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، هم اکنون ۱۰ کشور بر روی بازار خرده فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و پس از آن به کشورهای ایاالت متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می رسد. در ایران نیز صنعت نساجی و پوشاک علی رغم قدمت بسیار زیاد و اشتغالزایی گسترده، اما نتوانسته نقش آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد. رفع دغدغه های فعاالن صنعت پوشاک، نساجی و کفش ماه پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه در صنایع پوشاک و نساجی غفلت صورت گرفته به فعاالن صنعت پوشاک، نساجی و کفش قول داد که در اولین فرصت به صورت جدی به موضوعاتشان پرداخته شود. عباس علی آبادی، به فعاالن این سه صنعت قول داد که در اولین فرصت نزدیک، با تشکیل جلسه ای با فعاالن این حوزه، به جدیت به موضوعات این صنایع پرداخته شود. وی با بیان اینکه به واسطه مطالعاتی که در زمینه صنایع پوشاک و نساجی داشته ام، متوجه شدم که در مورد این صنعت بسیار غفلت صورت گرفته است گفت: نیاز است که به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم، زیرا ارزش افزوده بیشتری در صنعتی شدن نصیب کشور می شود؛ این وعده را می دهم که در یک جلسه کارشناسی به صورت مفصل، در این خصوص صحبت کنیم. علی آبادی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی مان در صنعت خودرو، نساجی و پوشاک و... باید دانش بنیان و صادرات محور باشد، گفت: صنعت نساجی و پوشاک از پایه های اجتماعی و اقتصادی تمدن بشری هستند. کاری به اولی یا چندمی آن نداریم، اما صنعت پوشاک یکی از پایه های اصلی است؛ می شود خودرو نداشت اما نمی توان از خوراک، پوشاک و مسکن گذشت؛ نساجی در رده و ردیف اولین ها و در زمره اولین نیازهای اجتماعی بشر است؛ بنابراین در اقتصاد جهانی، نساجی از ارکان اقتصاد جهانی به حساب می آید. وزیر صمت با بیان اینکه سه شاخص عمده در صنعت نساجی وجود دارد، گفت: اولین شاخص این است که این صنعت »به شدت« اشتغال زاست. این موضوع خیلی مهم است و بایستی نسبت به آن توجه ویژه صورت گیرد. طبق آمار ۲۱ درصد اشتغال از کل صنعت پوشاک جهان در اروپا و ۱۱ درصد در آمریکا و پنج درصد در آفریقا متمرکز است، اما این عدد در آسیا ۶۳ درصد است؛ این نشان می دهد که در کشورهای بسیار توسعه یافته توسعه نیافته، صنعت پوشاک از اولویت ً و تقریبا اول برخوردار نیست؛ اما در کشورهای میانه به لحاظ توسعه یافتگی، این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه در توسعه یافته ها اشتغال اولویت نیست و به دنبال صنایع اشتغال زا نیستند، بلکه به دنبال صنایعی هستند که بسیار ثروت زا باشد. اگر در حاضر، مشکل ما اشتغال است، بدون تردید از جمله بهترین گزینه ها، صنعت نساجی و پوشاک است و این صحبت عاقالنه ای است. علی آبادی خاطرنشان کرد: نکته دوم که به نظر بنده بسیار مهم و تاکید بر آن ضروری است، این است که این صنعت به شدت سرمایه خواه نیست؛ چرا که نیروی انسانی محور است. صنعتی است بر پایه هنر و توانایی فردی افراد. ماشین آالت هم نیاز دارد و بسیاری از گروه های صنعت را می توان با ماشین آالت پیشرفته حل کرد یا قیمت تمام شده را با ماشین آالت کاهش داد، اما یادمان باشد که هنوز نیروی انسانی حرف اول را می زند؛ بنابراین برای توسعه صنعتی که سرمایه زیادی هم نیاز ندارد، بایستی به سراغ صنعت نساجی و پوشاک برویم. به گفته وی برای حل دو معظل اشتغال و ثروت زایی به نظر می رسد با هزینه کمتر، می توان روی صنعت نساجی و پوشاک حساب کرد. رشد 8 درصدی در صادرات پوشاک مقام عالی وزارت صمت تاکید کرد: نکته سوم سهم این صنعت در تجارت جهانی است. سهم صنعت نساجی و پوشاک طی چند دهه اخیر، رشد قابل توجه و عجیبی داشته است و شاهد رشد پنج درصدی طی ۱۰ ساله اخیر هستیم؛ هیچ صنعتی ندیده ایم که اینگونه پیشرفت داشته باشد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که وضعیت صنعت پوشاک کشور ما در مقایسه با وضعیت صنعت پوشاک دنیا، چندان خوب نیست. علی آبادی اعالم کرد: علیرغم رشد ۱۵ درصدی واردات که خوب نمی دانیم )جدا از بحث قاچاق که واردات حساب نمی کنیم(، در صادرات طی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هشت درصد رشد و به لحاظ ارزشی شش درصد داشته ایم؛ این مقایسه واردات در مقابل صادرات نیازمند بررسی است. به اعتقاد و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بایستی به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم؛ البته این کار به آسانی انجام نمی شود. نظارت ها بایستی به گونه ای باشد که ارزش صنعت کم نشود و انگیزه برای صنعتگر کم نکند؛ برای آنکه دولت ها تشویقی در حوزه ای ایجاد کنند، بایستی فرصت های بیشتری به آن حوزه دهند و به جای آنکه دافعه ایجاد کنند، جاذبه ایجاد کنند. برای آنکه در حوزه صنعت نساجی و پوشاک، بایستی به سمتی حرکت کنیم که احساس بهتری برای سرمایه گذار ایجاد کند و حس کند سود بیشتری می برد. همكاری با صنعتگران حوزه پوشاک و نساجی وزیر صمت ادامه داد: مقایسه صادرات نشان می دهد که جایگاه ما کماکان در تجارت جهانی، جایگاه بسیار ضعیفی است. ما در بخش صادرات موفقیت های زیادی نداشته ایم. باید از حاال برای سال آینده، هدف گذاری و نشانه گیری کنیم تا در نقطه آبرومند و درخور شأن مردم قرار بگیریم. رشد زمانی معانی دقیقی پیدا می کند در بازارهای جهانی نفوذ کنیم و در کنار بهترین برندها قرار بگیریم. حتی می توانیم در حوزه لباس های خاص ورود کنیم. علی آبادی در رابطه با موانع توسعه در صنعت پوشاک، اظهار کرد: در وهله اول باید بگوییم که مشکالت و موانع صنعت را شنیدیم و از همکاران خود میخواهم که تبیین کنند و قول می دهم که برای صنعتگران حوزه پوشاک و نساجی )از کفش تا کاله/شعار یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران(، هر چه در حوزه اختیارات بنده، قانون اجازه می دهد، همکاران مجاز هستند به نفع این صنعت همکاری کرده و با این صنعت کنار بیایند. وی اولین مانع صنعت را بحث نوآوری و فناوری دانسته است و گفت: نوآوری تنها صرف ماشین آالت نیست، نوآوری در خلق هنر هم هست. یک لباس بافت، پارچه یا کیفیت خوبی ندارد اما طراحی فوق العاده زیبایی دارد و بازار آن را جذب می کند. در بخش نوآوری باید کار کرد. تولید در زنجیره خلق ارزش، حرف اول را نمی زند؛ بلکه حرف اول را در تولید نوآوری و بازار می زند؛ اینکه چطور بازار را به دست بیاوریم. از جمله چالش های جدی همین نوآوری است. علی آبادی گفت: سه اقدام اساسی الزم است که انجام شود؛ در وهله اول بحث کیفیت مطرح است. در بحث کیفیت، تجهیزات و بهبود ماشین آالت ضروری است و این نیازمند سرمایه گذاری است. ما بایستی تمام تالش خودمان را بکنیم که به دست این صنعت که زیاد سرمایه بر نیست اما ارزش افزوده بسیاری تولید می کند، سهم بهتر و بیشتری داشته باشیم. اقدام دوم در بحث مدیریت است که به درستی کنترل کیفیت صورت نمی گیرد و مراقبت های الزم صورت نگرفته است؛ بنابراین بایستی روحیه کنترل کیفیت از ابتدای زنجیره تا انتهای صنعت دنبال شود. اقدام سوم نیز آموزش مهارت کارکنان است؛ در این زمینه نیز برای آموزش مهارت صنعتگران بایستی اقدام شود. وزیر صمت در نهایت پیشنهاد کرد که برای بهبود صنعت دست در دست هم حرکت کنیم و در یک فضای گروهی و تیمی با کمک یکدیگر پیش برویم. از همکاری و دست به دست هم دادن ها است که می توانیم بزرگتر شده و پیشرفت کنیم. علی آبادی در پایان چالش های این صنعت را سه چالش تقاضا، رشد قیمت نهاده ها از جمله انرژی )با درصد کمتر نسبت به سایر چالش ها( و افزایش هزینه های تولید اعالم کرد. پیشنهاد اختصاص5 میلیارد برای بازسازی ماشین آالت در برنامه هفتم گرجی مدیرکل دفتر پوشاک و نساجی اعتبار پیشنهاد انجام سرمایه گذاری دراین صنعت طی برنامه هفتم را ۵ میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: در صورت اختصاص این منابع واردات ۷۰۰ میلیون دالری پارچه حذف می شود. صنعت نساجی که ارزش افزوده و اشتغال زایی باالیی دارد، در برنامه هفتم توسعه جایی ندارد. این گفته فعاالن صنعت نساجی را محسن گرجی مدیرکل دفتر پوشاک و نساجی وزارت صمت هم به نوعی تایید کرده و به بازار می گوید که پیشنهادات خود در این رابطه به مجلس شورای اسالمی ارسال کرده و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستیم. او با اشاره به به صورت اختصاصی و جزئی در برنامه هفتم توسعه توجهی به صنعت نساجی و پوشاک نشده است، گفت: خواسته ما این است که عدد مشخصی را در ۵ ساله برنامه هفتم توسعه برای نوسازی و تجیهیز و باز سازی ماشین آالت این صنعت به خصوص در بخش هایی همچون پارچه که با ناترازی جدی مواجه هستیم، اختصاص داده شود. مدیرکل دفتر پوشاک و نساجی وزارت صمت اعتبار پیشنهادی برای انجام سرمایه گذاری در صنعت نساجی و پوشاک طی برنامه هفتم توسعه را ۵ میلیارد دالر اعالم کرد و ادامه داد: مقدار اعتباری برای نوسازی و بازسازی صنعت در برنامه هفتم توسعه به صورت کلی دیده شده است. اما اعتقاد ما این است که اگر اسم نساجی به صورت خاص در برنامه قید نشود، اعتباری به این صنعت اختصاص داده نمی شود. او مقدار واردات پارچه را حدود ۷۰۰ میلیون دالر اعالم کرد و افزود: در صورت اختصاص این منابع شاهد افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات خواهیم بود. ضمن اینکه با حذف واردات پارچه می توان به صادرات پوشاک هم امیدوار بوده و مقدار سرمایه گذاری صورت گرفته به سرعت بازخواهد گشت. ضمن اینکه در زمینه اشتغال نیز شرایط بهتر خواهد شد. حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده در سه بخش صنعت نساجی، پوشاک، چرم و کفش وجود دارد و ۷ هزار واحد صنعتی در کل این زنجیره وجود دارد که حداقل برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است گرجی با اشاره به نقش اشتغال زایی صنعت نساجی و پوشاک، سهم اشتغال صنعتی در حوزه نساجی حدود ۵.۶ درصد اعالم کرد و گفت: حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده در سه بخش صنعت نساجی، پوشاک، چرم و کفش وحود دارد و ۷ هزار واحد صنعتی در کل این زنجیره وجود دارد که حداقل برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است

بازگشت به اخبار