انواع نخ های بافندگی، گرد و تخت بافت

ماشین های تخت باف

معمولاً دارای دو صفحه شیاردار ثابت هستند که سوزنها درون شیارها قراردارند و پایه سوزن ها تحت تاثیر بادامک ها ، فرمان حرکت سوزن را می گیرند. واحد روکش باف (حامل کلیه بادامک ها و نخ بر) بصورت رفت و برگشت در عرض ماشین حرکت می کند.این ماشین ها از انواع دستی تا تمام اتوماتیک ، کنترل برقی و الکترونیکی تکامل یافته است. ماشین های تخت باف به سه دسته تقسیم میشوند:

۱ـ ماشین تخت باف صفحه V شکل که بیشترین ماشین های تخت را شامل میشود.

۲ـ ماشین تخت باف رل (دوبله سیلندر) که بر روی آنها سوزن دو سر زبانه دار استفاده میشود.

۳ـ ماشین های تک صفحه (یک سیلندر) که بیشتر مصرف خانگی دارد.

ماشینهای تخت باف دارای تنوع بافت زیادی هستند. در این ماشین ها بر روی یک گیج، میتوان نمره نخهای متفاوت و بیش از یک سر نخ را برای یک سیستم از بافت ، بکار برد، تغییرات اندازه طول حلقه وسیع است و امکان تغییر گیج ماشین نیز وجود دارد. طریقه عمل و راحت تر بودن آنها نسبت به دیگر ماشین های حلقوی پودی امتیاز این ماشین هاست . بر روی یک ماشین تخت باف ممکن است چندین قواره باف مشابه به یکدیگر در عرض تولید نمود. نخ برهای متفاوت و ترتیب عمل آنها، مسیر عبور ومحل قراردادن بسته نخ ها از دیگر امتیازات ماشین می باشد.

 

 

ماشین های گرد باف

اصطلاح ماشین های گردباف به کلیه ماشین های حلقوی پودی که سوزنها(فنری، زبانه دار یا سوزن مرکب) بر روی سیلندر گرد یا صفحه قرار گرفته باشند، اطلاق می شود و تولیدات وسیعی از پارچه های مختلف مانند پارچه بافی، قواره بافی، جوراب بافی و انواع دیگر پارچه با قطر و گیج های مختلف را شامل می گردد.

سینکرویل و لوپ ویل(سوکولت) دو نوع ماشین گردباف یک سیلندر با سوزنهای فنری هستند. هردو ماشین دارای ظاهری مشابه هستند و سوزنها در جای خود ثابت و بر روی صفحه ای گرد و چرخان قرار گرفته اند. عملیات بافت بوسیله عناصر بافت که باعث حرکت نخ و حلقه روی ساقه سوزن میشوند، انجام می گیرد و پارچه ای که از ماشین پایین می آید، پشت فنی آن به طرف بیرون قراردارد. قابلیت تولید بافت های غیر معمول و کیفیت بسیار خوب بافت ها، پایین بودن میزان تولیدات را جبران کرده است.

بیشتر پارچه های حلقوی پودی با ماشین های مجهز به سوزن زبانه دار که برروی سیلندر گردون قراردارند، تولید میشوند. ماشین های قواره بافی معمولاً قطر مشابه دور بدن دارند و اغلب دارای قطر بزرگتر و ماشین های جوراب بافی دارای قطر کوچکتر هستند.

بازگشت به اخبار